Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione ao encher o presente formulario, incluída a dirección de correo electrónico, serán incorporados aos ficheiros da Fundación Galicia Obra Social (Afundación, en diante) con NIF G 70270693 e domicilio social en Cantón Grande 8, A Coruña, para que esta poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, de tales datos, a finde (1) proceder á actualización dos seus datos no rexistro de usuarios de servizos de Afundación na Internet, (2) xestionar e/ou administrar os servizos indicados neste formulario aos que vostede se subscriba, e (3) enviar a vostede, mesmo por correo electrónico, mensaxes SMS ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, informacións publicitarias ou promocionais ao seu perfil, sobre os produtos ou servizos que Afundación poida comercializar en cada momento. Vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de conformidade co establecido respecto diso na lexislación vixente, dirixíndose por escrito ao Comité LOPD de Afundación, entidade titular e responsable dos ficheiros na seguinte dirección: R/ San Andrés 135, piso 2, C.P. 15003 - A Coruña. En calquera momento vostede poderá xestionar a súa subscrición a este tipo de correos electrónicos dirixíndose á dirección [email protected]